OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

rodo, ochrona danych osobowych, wdrożenie rodo, bełchatów, audyt przetwarzanie danych osobowych

 


Świadczymy usługi w pełnym spektrum procesu wdrożenia RODO

 

wdrożenie rodo, ochrona danych osobowych, audyt, szkolenia rodo, inspektor ochrony danych osobowych

01. AUDYT RODO

Audyt ochrony danych osobowych ma na celu zweryfikowanie na jakim poziomie organizacja spełnia wymagania RODO. W czasie audytu identyfikuje się procesy, aktywa i aktywa wspierające, takie jak dokumenty, zbiory danych, komputery i inne urządzenia systemu informatycznego. Ustalamy właścicieli aktywów i ich zakres odpowiedzialności za przetwarzane dane. Na podstawie zebranych informacji powstaje raport z audytu.

Przeprowadzamy proces weryfikacyjny w zakresie:

 • aktywów i aktywów wspierających,
 • właścicieli aktywów,
 • wdrożonych klauzul informacyjnych i zgód,
 • podleganiu obowiązkowi powołania Inspektora Ochrony Danych,
 • podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
 • podleganiu obowiązkowi oceny skutków dla ochrony danych,
 • wdrożonych i stosowanych umów powierzenia przetwarzania,
 • zaimplementowanych środków technicznych (fizycznych, informatycznych)
  i organizacyjnych dla zapewnienia ochrony danych osobowych.

02. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Na podstawie raportu audytowego, zostaje przygotowana dokumentacja zgodnie z zaleceniami w raporcie i wymaganiami rozporządzenia.

 • sporządzenie formuł procesów – analiza procesowa,
 • opis zabezpieczeń, zagrożeń i innych ograniczeń,
 • określenie kryteriów akceptacji ryzyka,
 • opis mechanizmów kontrolnych,
 • opis szacowania ryzyka,
 • analiza ryzyka związana z bezpieczeństwem przetwarzania danych, zgodnością
  z prawem, rzetelnością, z wpływem przetwarzania na prywatność, związana
  z Privacy by Design, zasadą ograniczonego celu,
 • ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych,
 • opracowanie rejestru czynności przetwarzania,
 • opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń,
 • opracowanie wzorów dokumentów informacyjnych, pouczeń w zakresie prawa
  do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,
 • opracowanie wzorów umów powierzenia przetwarzania danych.

03. WDROŻENIE RODO

W zakresie wdrożenia oferujemy trzy możliwości:

Wdrożenie dokumentacji,
Wdrożenie zabezpieczeń informatycznych wynikających z analizy ryzyka,
1+2.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji, która zawiera wzory dokumentów uzupełniamy formularze, ewidencje, rejestry i inne wymagane dokumenty.
W przypadku zabezpieczeń informatycznych, wdrażamy konfigurację na urządzeniach teleinformatycznych.

04. SZKOLENIE RODO

Szkolimy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych kładąc szczególny nacisk na zrozumienie zasad wynikających z prawa jak i wdrożonej dokumentacji. Dzięki temu każdy pracownik organizacji będzie wiedział jakie ma obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i jak je prawidłowo wykonywać.

rodo ochrona danych osobowych

Świadczymy również inne usługi z zakresu ochrony danych osobowych:

 1. SZKOLENIA z ochrony danych osobowych.
 2. WSPARCIE prawne i informatyczne.
 3.  IOD pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony
  Danych.
 4. AUDYTY powdrożeniowe, prawne
  i informatyczne.