Klauzula informacyjna klient

Co to jest RODO?

RODO, to ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które reguluje sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych.

Czy przetwarzamy dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe klientów, w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz inne dane wymagane przez przepisy prawa.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest FISCOM sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.  

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, obsługi zamówień i umów, świadczenia pomocy serwisowej, obsługi gwarancji i reklamacji, rozliczeń oraz w innych celach niezbędnych do współpracy z naszymi klientami.  W zależności od zakresu zamówionych usług, może to być: dostawa towaru, usługa serwisowa, usługa konsultacyjna itp.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust.1 lit a RODO, na wykorzystanie danych do przesyłania korespondencji zwrotnej na podstawie zapytań.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji).
 • Z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO (informowaniu  o możliwości odbioru zamówienia, ustalanie terminu wykonania usługi, wysłania informacji handlowych).
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania przedmiotu zamówienia lub wypełnienia zobowiązań umownych. Wystawione faktury w związku z wykonaną usługą będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W szczególnych przypadkach np. windykacji należności, dane osobowe mogą być archiwizowane przez dłuższy okres czasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do ustania celu przetwarzania lub jej cofnięcia.
Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług internetowych poczty-mail i strony www, świadczonych dla Fiscom sp. z o.o. na podstawie umowy.

Jakie masz prawa:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób,
 • sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17  i art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, chyba że Administrator wykaże prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Czy jest wymagane podanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania informacji handlowej, zakupu towaru, zawarcia umowy, wykonania usługi i późniejszych rozliczeń. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy i korzystania z naszych usług.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się wysyłając korespondencje na adres email Administratora biuro@systemy-fiscom.pl lub adres pocztowy ul. Wojska Polskiego 107, 97-400 Bełchatów